Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại học Điện lực  thực hiện công khai các báo cáo năm học 2018-2019 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018-2019 

Download Biểu tổng hợp

2. Công khai tài chính  năm học 2018-2019

Download

3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019

Download

4. Công khai thông tin cơ sở vật chất của CSGDĐH năm học 2018-2019

Download 

Phục lục đính kèm

5. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm 2018-2019

Download

Chia sẻ: