Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D10TMDT8203059 D10TMDT Tìm kiếm và khai thác dữ liệu mạng
2 D10NHIET8209028 D10NHIET Năng lượng mới và tái tạo
3 CLC.D11QLNL9204017 CLC.D11QLNL Kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện-CLC
4 D11QLDA&CTD8206047 D11QLDA&CTD Hệ thống kỹ thuật trong công trình
5 D11TCDN8208016 D11TCDN Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng*
6 CLC.D10TCDN9208035 CLC.D10TCDN Thực hành tài chính doanh nghiệp-CLC
7 D11TBDTYT8205031 D11TBDTYT TACN(ĐTVT)
8 D10CNCTM8206028 D10CNCTM Rô bốt công nghiệp
9 D13NGANHANG8210011 D13NGANHANG Tiếng Anh 1
10 D10XDDD&CN8206123 D10XDDD&CN Đồ án Thiết kế nhà bê tông cốt thép
11 CLC.D11CNTD9204020 CLC.D11CNTD Kỹ thuật lập trình*-CLC
12 D11NHIET8204019 D11NHIET Kỹ thuật đo lường điện
13 C16VHT&MD5301023 C16VHT&MD Tiếng Anh nghề điện
14 CLC.D12CNTD9202004 CLC.D12CNTD Kinh tế học đại cương-CLC
15 D11KTDN28208028 D11KTDN2 TCDN
16 D13CNPM78211001 D13CNPM7 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1
17 D12CNCTM8206001 D12CNCTM Cơ học kỹ thuật 1
18 TC.D13H4BLT801021 TC.D13H4BLT Lý thuyết mạch 1
19 D13HTTMDT28203001 D13HTTMDT2 Nhập môn tin học
20 D11QLMT8209111 D11QLMT Thiết bị thủy khí