Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 C14QTDN15207020 C14QTDN1 Quản lý marketing
2 D11QLNL8207028 D11QLNL Quản trị học
3 D12TDH&DK28210009 D12TDH&DK2 Hóa học
4 CLC.D11QTDN9207057 CLC.D11QTDN Kinh tế vĩ mô-CLC
5 D11XDCTD8210006 D11XDCTD Qui hoạch tuyến tính
6 D9QTDN28207033 D9QTDN2 QTKD quốc tế
7 D10DTVT28205004 D10DTVT2 Cơ sở thông tin số
8 D11QTANM8210006 D11QTANM Qui hoạch tuyến tính
9 HL.CADANG2.1715210009 HL.CADANG2.171 Hóa học
10 D12DIENLANH8211001 D12DIENLANH Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1
11 D9CODT8206039 D9CODT Các hệ thống cơ điện tử
12 D9QTDLKS8207008 D9QTDLKS Phương pháp nghiên cứu khoa học
13 C14QTDN15207055 C14QTDN1 Quản lý nhân lực
14 D12TDH&DK18210009 D12TDH&DK1 Hóa học
15 D12KTDN28211001 D12KTDN2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1
16 D9CNTD38204007 D9CNTD3 Điểu khiển mờ - mạng nơron*
17 D11QTDLKS8210006 D11QTDLKS Qui hoạch tuyến tính
18 D11DTVT18205070 D11DTVT1 Lý thuyết mạch 1
19 D9QTDN18207045 D9QTDN1 Quản lý chiến lược
20 D10DTVT28205006 D10DTVT2 Đo lường điện tử