Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D9H18201060 D9H1 Thực tập theo chuyên để
2 D8CODT8206034 D8CODT TT CNC
3 D11LTKT1100718 D11LTKT1 Thực hành môn học
4 D8CNCK8206034 D8CNCK TT CNC