Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 C14CNTD15204011 C14CNTD1 Hệ DCS và SCADA*
2 C14DCN15201054 C14DCN1 Đo và kiểm tra không phá hủy*
3 C14QLNL5202012 C14QLNL Năng lượng và môi trường
4 C14CNTD15204008 C14CNTD1 Điều khiển nhà máy điện*
5 D10TBDTYT8205061 D10TBDTYT TT điện tử 2
6 C14QLNL5202003 C14QLNL Kiểm toán năng lượng