Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D12V2H1701014 D12V2H1 Máy điện 1
2 HL.CAODANG15201022 HL.CAODANG1 Phần điện trong nhà máy điện và TBA
3 HL.DAIHOC68209049 HL.DAIHOC6 Truyền nhiệt
4 HL.CAODANG25210002 HL.CAODANG2 Toán cao cấp 2
5 D12LTH1-T8210002 D12LTH1-T Toán cao cấp 2
6 HL.DAIHOC38202004 HL.DAIHOC3 Kinh tế học đại cương
7 HL.CAODANG25211004 HL.CAODANG2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
8 D12LTH38209023 D12LTH3 Kỹ thuật nhiệt 1
9 HL.CAODANG25203001 HL.CAODANG2 Nhập môn tin học
10 D10QTANM8203068 D10QTANM Mạng không dây và di động
11 HL.CAODANG15203001 HL.CAODANG1 Nhập môn tin học
12 HL.LT18210005 HL.LT1 Phương pháp tính
13 HL.CAODANG15211004 HL.CAODANG1 Tư tưởng Hồ Chí Minh
14 C14QLNL5202036 C14QLNL Thực tập tốt nghiệp
15 T49H1201018 T49H1 Phần điện trong Nhà máy điện và trạm biến áp 2
16 C16CNTT5303002 C16CNTT Cơ sở lập trình web
17 D12LTH28209023 D12LTH2 Kỹ thuật nhiệt 1
18 HL.DAIHOC68210012 HL.DAIHOC6 Tiếng Anh 2
19 HL.CAODANG15210002 HL.CAODANG1 Toán cao cấp 2
20 D9DTVT8205020 D9DTVT Đồ án Viễn thông