Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 C13DCN25201056 C13DCN2 Chất lượng điện năng*
2 C13DCN25201054 C13DCN2 Đo và kiểm tra không phá hủy*
3 C13DCN15201054 C13DCN1 Đo và kiểm tra không phá hủy*
4 C13DCN15201056 C13DCN1 Chất lượng điện năng*
5 C13DTVT5205024 C13DTVT Thiết bị đầu cuối*