Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 HL.DAIHOC38204003 HL.DAIHOC3 Điện tử công suất
2 CLC.D11DTVT9211005 CLC.D11DTVT Pháp luật đại cương
3 D8DCN28201056 D8DCN2 Chất lượng điện năng
4 D9DTVT8205017 D9DTVT Kỹ thuật truyền dữ liệu
5 D11CNCTTBD8210012 D11CNCTTBD Tiếng Anh 2
6 D8CODT8206020 D8CODT Hệ thống sản xuất tự động
7 D8QLMT8209008 D8QLMT Tin học ứng dụng
8 D11QLDA&CTD8210012 D11QLDA&CTD Tiếng Anh 2
9 T48H1201002 T48H1 Bảo vệ Rơle và TĐH trong HTĐ 2
10 D8DTVT28205033 D8DTVT2 An toàn thông tin
11 D10QLDA&CTD8210004 D10QLDA&CTD Xác suất thống kê
12 D10CNTD28205058 D10CNTD2 Thực tập điện tử cơ bản
13 D9KTDT8205015 D9KTDT Truyền thông đa phương tiện*
14 HL.DAIHOC48209049 HL.DAIHOC4 Truyền nhiệt
15 CLC.D10DCN9211008 CLC.D10DCN Kỹ năng mềm
16 CLC.D10CNTD9211008 CLC.D10CNTD Kỹ năng mềm
17 CLC.D10QTDN9207006 CLC.D10QTDN Nguyên lý thống kê Kinh tế
18 D8NHIET8209030 D8NHIET Nhà máy nhiệt điện
19 D10NHIET8209023 D10NHIET Kỹ thuật nhiệt 1
20 D9DIENLANH8209018 D9DIENLANH Hệ thống cung cấp nhiệt*