Giới thiệu về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tên chính thức: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Tên Tiếng Anh: Examinations And Quality Assurance Department

Trụ sở: Phòng A305 – Trường Đại học Điện lực - Số 235 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội

Điện thoại: 0422185680

Email: ktkd@epu.edu.vn

Sự hình thành

Căn cứ Quy chế tổ chức Điều lệ hoạt động của Nhà trường, Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng được thành lập theo Quyết định số 440/QĐ- ĐHĐL ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Cơ cấu tổ chức

 

STT

Họ và Tên

Chức danh

Địa chỉ mail

1

Vũ Văn Định

Trưởng phòng

dinhvv@epu.edu.vn

2

Doãn Thanh Bình

Phó trưởng phòng

binhdt@epu.edu.vn

3

Lê Mạnh Hùng

Chuyên viên

hunglm@epu.edu.vn

4

Trần Nam Dương

Chuyên viên

duongtn@epu.edu.vn

5

Lương Tuấn Anh

Chuyên viên

tuananh.dhdl.hn@gmail.com

6

Vũ Thị Thanh Nga

Chuyên viên

ngavtt2003@gmail.com

7

Dư Quang Trung

Chuyên viên

trungdq@epu.edu.vn

8

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên viên

huyenntt@epu.edu.vn

9

Phạm Hà Diệp

Chuyên viên

diepph@epu.edu.vn

 

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác khảo thí và kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia thanh tra giám sát đào tạo trong nhà trường.

Nhiệm vụ

a, Công tác Khảo thí

 • Xây dựng các văn bản hướng dẫn quy trình công tác khảo thí theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường
 • Thường trực công tác đề thi tuyển sinh vào Trường; Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi; in ấn đề thi cho tất cả các kỳ thi trong trường; Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi hết học phần cho các ngành đào tạo (môn học) của trường
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình kiểm tra, thi hết học phần, thi tốt nghiệp
 • Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi hết học phần, tuyển sinh, đề thi và bài thi tốt nghiệp. Bài thi học phần, sau khi hồi phách, lên bảng điểm xong chuyển bài lưu tại các bộ môn
 • Phối hợp với Khoa, Bộ môn, Xưởng; lên bảng điểm thi hết học phần, lưu trữ, gửi bảng điểm đến các bộ phận có liên quan (gửi bảng điểm gốc cho Phòng Đào tạo)
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra. Theo dõi các hoạt động giáo dục đối với sinh viên
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b, Công tác kiểm định chất lượng

 • Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định cho từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt
 • Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong trường; Chuẩn bị điều kiện phục vụ cho công tác đánh giá ngoài đối với trường
 • Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong trường
 • Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên. Thiết kế phiếu thăm dò ý kiến của người học và phối hợp Ban Thanh tra đào tạo, các khoa (Bộ môn) để tổ chức lấy ý kiến người học, nhà tuyển dụng theo các chuyên đề được Hiệu trưởng phê duyệt
 • Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng thống kê…)
 • Phối hợp với Ban thanh tra đào tạo của Trường tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao