Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QMC-E.TEST

1.         ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

1.1       Giao diện Website


Hình 1.1 : Giao diện chương trình

 

 

 

1.2       Đăng nhập hệ thống

- Truy cập phần mềm tại địa chỉ http://ktdbcl.epu.edu.vn

- Chọn nút “Đăng nhập” tại góc trên cùng bên phải.

- Giao diện trang đăng nhập như hình dưới

 

2.         CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI GIảNG VIÊN

2.1 Quản lý giảng dạy


Hình 2.1: Chức năng quản lý giảng dạy

 

-               Nhập điểm thành phần:

         Chọn nhập điểm theo hình dưới


Hình 2.1 chọn nhập điểm kiểm tra

Chọn môn học cần nhập điểm theo hình dưới


Hình 2.3 chọn môn học và loại điểm

Đối với điểm hệ số 1 Giảng viên chọn mục nhập điểm thường xuyên 1, 2, 3... Đối với điểm hệ số 2 cán bộ giảng viên chọn  nhập điểm giữa học phần hệ số 2, sau đó mục chọn nhập số tiết nghỉ, nhập mã môn học. Sinh viên phải có tối thiểu 1 điểm thành phần, nếu sinh viên không có điểm thành phần thì tối thiểu phải có 1 điểm bằng không (đối với môn từ 3 đơn vị học trình, 3 tiến chỉ  giảng viên nhập điểm hệ số 1, không có nhập điểm hệ số 2). Số tiết nghỉ Giảng viên nhập tổng số tiết nghỉ trong của môn đó trong học kỳ, nếu sinh viên không nghỉ thì vẫn nhập là 0. Khi Giảng viên lưu điểm thì sinh viên xem được điểm và Giảng viên vẫn có quyền thay đổi điểm. Khi Giảng viên gửi điểm thì lúc đó Giảng viên không có quyền thay đổi điểm, (để gửi điểm giáo viện phải nhập đầy đủ số điểm, số tiết nghỉ và mã môn học).

-               Giải trình điểm: sau khi Giảng viên gửi điểm, để thay đổi điểm Giảng viên sang mục giải trình điểm vào thực hiện giải trình điểm, sau đó in biên bản có xác nhận của khoa gửi lên phòng KT&ĐBCL để sửa điểm.


Hình 2.4: Chức năng giải trình điểm

 

-               Giao viên được xem kết quả thi và kết quả học tập của lớp do mình dạy

2.2 Coi thi chấm thi

Để biết thông tin coi cán bộ Giảng viên theo dõi tại phần những công việc cần giải quyết như hình dưới và chọn vào yêu cầu coi thi để xem chi tiết


Hình 2.5 Xem yêu cầu coi thi

Giảng viên nhận túi bài thi và giao trả bài thi đã được sắp xếp theo thứ tự tại phòng C1A303

Để biết thông tin chấm thi cán bộ chấm thi theo dõi tại mục những công việc cần giải quyết và chọn vào Số túi bài cần chấm để biế chi tiết.


Hình 2.6 Xem yêu cầu chấm thi

Giảng viện nhận túi bài thi đã được đánh phách tại phòng C1A303 để nhập điểm thi giảng viên vào mục Coi_chấm thi như hình dưới.


Hình 2.7: Chức năng coi chấm thi

Lựa chọn các hình thức sau:

-               Nhập điểm thi tự luận: Khi Giảng viên được phân công chấm thi, sau khi chấm thi Giảng viên vào nhập điểm. Giảng viên chấm 1 nhập xong thi Giảng viên chấm 2 mới được nhập điểm. Sau khi nhập điểm giảng viên chọn gửi điểm 

-               Giải trình điểm thi theo túi: là khi Giảng viên nhập điểm và gửi điểm cần sửa lại thì phải vào mục này, phải in biên bản và có xác nhận của khoa để gửi lên phòng KT&ĐBCL

-               Nhập kết quả chấm thi trực tiếp là những môn thi như hình thức thi vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập lớn Giảng viên vào mục này để nhập điểm (Giảng viên coi thi và chấm thi hình thức này mới có chức năng nhập điểm), chọn ngày thi, ca thi và phòng thi theo hình dưới


Hinh 2.8 nhập điểm thi theo hình thích thi trực tiếp

-               Thống nhất điểm: Trong trường hợp Giảng viên chấm 1 và Giảng viên chấm 2 có điểm thi lệnh 1 điểm thì 2 Giảng viên tự thống nhất điểm, trên 1 điểm thì trưởng khoa thống nhất điểm

-               KL_coi chấm thi: Giảng viên xem tổng hợp khối lượng coi chấm thi của mình

 

2.3 Tổng hợp – Báo cáo


Hình 2.3: Chức năng tổng hợp báo cáo

-               Kế hoạch thi theo lớp: Giảng viên được theo dõi kế hoạch thi các lớp

-               Kê hoạch thi theo môn: Giảng viên được theo dõi kế hoạch thi theo từng môn mình giảng dạy

-               Thực hiện kế hoạch: Giảng viên xem các công việc đã thực hiện, đang thực hiện của mình

-               Theo dõi chấm thi: Giảng viên theo dõi lịch chấm thi của mình ở mục này

-               Theo dõi coi thi: Giảng viên theo dõi lịch coi thi của mình ở mục này

-               Giảng viên vi phậm kế hoạch thi: Nếu Giảng viên vi phạm kế hoạch coi thi thì sẽ được thông báo tại mục này

-               Sinh viên vi phạm quy chế thi: Giảng viên theo dõi được sinh viên vi phạm quy chế thi

-               Kết quả thăm dò ý kiên SV: Giảng viên được biết kết quả thăm dò ý kiến sinh viên của mình tại mục này

2.4 Một số hình anh hướng dẫn.

·        Nhập điểm thường xuyên

Nhập các loại điểm thưởng xuyên, Điểm giữa học phần được tính theo thang điểm 10

·        Nhập số tiết nghỉ


 

·        Gửi kết quả sau khi nhập điểm thành phần


·        Giải trình điểm thành phần


·        Nhập kết quả thi tự luận


·        Nhập kết quả thi trực tiếp


                                                Hình 2.9: Nhập kết quả thi trực tiếp

 

 

·         Thống nhất điểm

 

3.         CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI TRƯỞNG KHOA

3.1 Quản lý giảng dạy


Hình 3.1 chức năng quản lý giảng dậy

Trong mục này ngoài các chức năng của Giảng viên trưởng khoa có thêm các chức năng khác như sau:

-               Phân quyền khoa: Ở mục này trưởng khoa được quyền phân công cho người khác giúp thực hiện các chức năng của mình .


-               Phân công giảng dạy:

Trưởng khoa theo dõi yêu cầu phân công Giảng viên giảng dạy và phân công Giảng viên giảng dạy cho các môn khi hệ thống yêu cầu. Sau khi được phân công Giảng viên mới được thực hiện các công việc của mình ở lớp được phân công


3.2 Coi _ Chấm thi:


Hình 3.3 Chức năng coi chấm thi

Trong mục này ngoài chức năng của Giảng viên trưởng khoa có một số chức năng khác như sau:

-               Tình hình gửi đề thi: Trưởng khoa theo dõi được tình hình gửi đề thì của khoa mình

-               Lập danh sách coi thi: Khi có yêu cầu phân công cán bộ coi thi của hệ thống trưởng khoa theo dõi yêu cầu cán bộ coi thi và phân công cán bộ coi thi tại mục này. Chọn Giảng viên được phân công từ trong danh sách Giảng viên trong đơn vị.

-               Phân công chấm thi: Trưởng khoa theo dõi yêu cầu phân công chấm thi từ hệ thống và phân công Giảng viên chấm thi lên hệ thống

-               TK Thống nhất điểm: Nếu 2 Giảng viên chấm thi có điểm thi lênh 2 điểm trở lên trưởng khoa chịu trách nhiệm thống nhất điểm thi.

-               TK Mở khóa túi bài thi: Trong trường hợp giáo chấm thi quá hạn của hệ thống. Hệ thống khóa không cho nhập điểm thì trưởng khoa được quyền mở khóa khi có yêu cầu từ giảng viên

-               Tỉ lệ khá giỏi: Trưởng khoa theo dõi tình hình học tập của sinh viên trong khoa của mình

3.3 Tổng hợp-Báo cáo

   Trong mục này chức năng của trưởng khoa giống chức năng của Giảng viên nhưng Tổng hợp – Báo cáo đối với toàn bộ các lớp của khoa

3.4 Một số hình anh thực hiện

-               Gửi đề thi


Hình 3.4 Chức năng theo dõi nộp đề thi

-               Lập danh sách coi thi


Hình 3.5 Chức năng lập danh sách coi thi

 

-               Phân công chấm thi


-               Trưởng khoa mở túi bài thi


Hình 3.7 Chức năng mở túi bài thi

-               Theo dõi kế hoạch thi theo lớp


Hình 3.8 Chức năng theo dõi kế hoạch thi theo lớp

-               Theo dõi kế hoạch thi theo môn


Hình 3. Chức năng theo dõi kế hoạch thi theo môn

-               Thực hiện kế hoạch

 


Hình 3.10 Chức năng theo dõi kế hoạch thực hiện

-               Kết quả học tập


Hình 3.11 Chức năng theo dõi kết quả học tập

-               Khối lượng Coi-Chấm thi

 


Hình 3.12 Chức năng thống kê coi thi, chấm thi

-               Theo dõi chấm thi


Hình 3.13 Chức năng thống kê chấm thi
-               Theo dõi coi thi

 


Hình 3.14 Chức năng thống kê coi thi

-               Giảng viên vi phạm kế hoạch coi thi


Hình 3.15 Chức năng thống kê Giảng viên vi phạm quy chế coi thi

-               Sinh viên vi phạm quy chế thi


Hình 3.16 Chức năng thống kê Sinh viên vi phạm quy chế  thi

 

Mọi đóng góp ý kiến hoặc khi cần hỗ trợ gặp đồng chí Hùng điện thoại 0918819128

Mail: hunglm@epu.edu.vn

The End!