Lịch tuần

Lịch Tuần 47

Mon, 23/06/2014, 08:06 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 46 (Từ 23/6/2014 đến /6/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 23/6/2014

7h30

1h

PHA

Họp giao ban

Ông Hiệp

HCQT

Ông Định

8h30

1h

A305

Lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ

Ông Hiệp

HCQT

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 24/6/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 25/6/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

26/6/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

27/6/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

28/6/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

29/6/2014