Lịch tuần

Lịch Tuần 2 năm học 2014-2015

Mon, 18/08/2014, 07:37 GMT+7

   PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2013-2014       Tuần 2 (Từ 18/8/2014 đến 24/8/2015)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

18/8/2014

7h30

1h

P.KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

 19/8/2014

 14h

 2 tiếng

 PH.A

 Họp  duyệt nội dung sổ tay sv

 

 

 Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

20/8/2014

 

           

Thứ 5

21/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

23/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

24/8/2014