Lịch tuần

Lịch tuần 5

Mon, 08/09/2014, 07:49 GMT+7

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 8/9/2014

7h30

1h

P.HA

Họp giao ban trường

 

 

Ông Đinh

8h30

1h

P.KT&DBCL

Họp giao ban phòng

Ông Đinh

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

13h

1

P.HA

Họp triển khai tổ chức trên PM QMC

KT

 

Trưởng khoa và giáo vụ các khoa QLNL, KHCB, BMCT, Xưởng, KTTC, CNTD

Thứ 3 9/92014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 10/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

11/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

12/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

13/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

14/9/2014