Lịch tuần

Lịch tuần 15

Mon, 17/11/2014, 07:52 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 15 (Từ 17/11/2014 đến 23/11/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 3/11/2014

7h30

1 giờ

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 4/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 5/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

6/11/2014

14h30

2h

PHA

Họp Trưởng các nhóm Tự đánh giá

Ô Hoàng

 

Ô Định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

7/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

8/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

9/11/2014