Lịch tuần

Lịch tuần 19

Mon, 15/12/2014, 08:04 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 19 (Từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 15/12/2014

7h30

1h

PHA

Họp giao ban trường

Ô Hiệp

 

Ông Định

8h30

1h

A305

Giao ban phòng

Ô Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 16/12/2014

8h

Cả buổi

PHA

Họp ban thanh tra đào tạo

Ô. Hoàng

 

Ông Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 17/12/2014

7h30h

Cả ngày

A305

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa

Ông Định

 

Cả phòng

Thứ 5

18/12/2014

7h30h

Cả ngày

A305

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa

Ông Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/12/2014

7h30h

Cả ngày

A305

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các khoa

Ông Định

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

20/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

CN

21/12/2014