Lịch tuần

Lịch tuần 15

Mon, 16/11/2015, 09:18 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 14 (Từ 16/11/2015 đến 22/11/2015)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 16/11/2015

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 17/11/2015

7h30

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 18/11/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

19/11/2015

8h

2 tiếng

PHA

Họp báo cáo tự đánh giá

Ông Hoàng

KT&DBCL

Theo quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

20/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 21/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

CN

22/11/2015