Lịch tuần

Lịch tuần 16

Mon, 23/11/2015, 08:38 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 16 (Từ 23/11/2015 đến 29/11/2015)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 23/11/2015

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 24/11/2015

7h30

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 25/11/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

26/11/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

27/11/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

28/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

CN

29/11/2015