Lịch tuần

Lịch tuần 20

Wed, 23/12/2015, 08:03 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 20 (Từ 21/12/2015 đến 27/12/2015)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 21/12/2015

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

22/12/2015

7h30

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

23/12/2015

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

24/12/2015

 8h00

1h 

C202 

Họp với nhóm tiêu chuẩn 5 về tự đánh giá trường

 Ông Hoàng

 KT&ĐBCL

 Theo lịch tuần trường

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/12/2015

 

    Làm việc bình thường      

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

26/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

CN

27/12/2015