Lịch tuần

Lịch tuần 24

Mon, 18/01/2016, 09:47 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 24 (Từ 18/1/2016 đến 24/1/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 18/1/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban đầu tuần

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 19/12/2016

8h30

1h

PHA

Họp báo cáo tự đánh giá

Ông Hoàng

 

Theo lịch tuần trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 20/12/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

21/12/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/1/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

23/1/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

24/1/2016