Lịch tuần

Lịch tuần 26

Mon, 01/02/2016, 07:31 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 26 (Từ 1/2/2016 đến 7/2/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 1/2/2016

 

 

 

 

 

 

 

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 2/2/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 3/2/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

4/2/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

5/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

6/2/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

7/22016