Lịch tuần

Lịch tuần 33

Mon, 21/03/2016, 07:27 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 33 (Từ 21/3/2016 đến 27/3/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 21/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 22/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 23/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

24/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/3/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

26/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

27/3/2016