Lịch tuần

Lịch tuần 35

Mon, 04/04/2016, 07:31 GMT+7

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 35 (Từ 4/4/2016 đến 10/4/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 4/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 5/4/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 6/4/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

8/4/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

9/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

10/4/2016