Lịch tuần

Lịch tuần 41

Tue, 17/05/2016, 07:31 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 41 (Từ 16/5/2016 đến 22/5/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 16/5/2016

8h00

1h

PHA

Giao ban phòng trường

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 17/5/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 18/5/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

19/5/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

20/5/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

21/5/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

22/5/2016