Lịch tuần

Lịch tuần 43

Mon, 30/05/2016, 08:39 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 43 (Từ 30/5/2016 đến 5/6/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2  30/5/2016

8h00

1h

PHA

Giao ban phòng trường

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

31/5/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

1/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

2/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

3/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

4/6/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

5/6/2016