Lịch tuần

Lịch tuần 44

Mon, 06/06/2016, 09:53 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 44 (Từ 6/6/2016 đến 12/6/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 6/6/2016

8h00

1h

PHA

Giao ban phòng trường

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 7/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 8/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

9/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/6/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

11/6/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

12/6/2016