Lịch tuần

Lịch tuần 50

Mon, 18/07/2016, 10:07 GMT+7

    PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2014-2015       Tuần 50 (Từ 18/7/2016 đến 24/7/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

18/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

19/7/2016

 

 

  Làm việc bình thường

 

 

 

 

 9h30

 PHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

20/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ 5

21/7/2016

 

 

 

Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

22/7/2016

 

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

   23/7/2016

 

 

  

 

 

 

 

     CN

  24/7/2016