Lịch tuần

Lịch tuần 12

Mon, 31/10/2016, 09:21 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 12 (Từ 31/10/2016 đến 1/11/2016)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2 31/10/2016

8h00

1h

PHA

Giao ban phòng trường

 

 

Ông Định

8h00

1h

PA305

Giao ban phòng

 

Ông Định

Cả phòng

9h00

30’

PHA

Họp chế độ cho giảng viên chuẩn bị môn học mớ

 

 

Ông Đinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 1/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 2/10/2016

14h

1H

PHA

Họp xây dựng định mức sử dụng vật tư, thiết bị, thí nghiệm

 

 

Ông Định

Thứ 5

3/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

14h

Cả buôi

PHA

Họp xây dựng định mức sử dụng điện

 

 

Ông Định

Thứ 6

4/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

5/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

6/10/2016