Lịch tuần

Lịch tuần 15

Mon, 21/11/2016, 07:35 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 15 (Từ 21/11/2016 đến 27/11/2016)

 

 

 

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

21/11/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

HCQT

Ông Định

8h30

1h PA305  Giao ban phòng  Ô.Định   Cả phòng

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

22/11/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

23/11/2016

7h30

Cả ngày 

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 5

24/11/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/11/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

26/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

27/11/2016