Lịch tuần

Lịch tuần 17

Mon, 05/12/2016, 07:38 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 17 (Từ 5/12//2016 đến 11/12/2016)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

5/12/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ông Định

8h30

1h P A305 Giao ban phòng Ô.Định    Cả phòng

9h30

1h          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

6/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

Ô.Định

 

Cả phòng


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

7/12/2016

7h30

Cả ngày   Làm việc bình thường     Cả phòng

Thứ 5

8/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

9/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

10/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

11/12/2016