Lịch tuần

Lịch tuần 20

Mon, 26/12/2016, 08:56 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần  (Từ 26/12/2016 đến 1/1/2017)

  

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

 

Thứ 2

26/12/2016

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ông Bình

8h30

1h

PA305

Họp phòng

Ô.Định

 

Cả phòng

 

           
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

27/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

           

 

       

 

 

 

Thứ 4

28/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 5

29/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

    Cả phòng

 

           

Thứ 6

30/12/2016

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

31/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

CN

1/1/2017