Lịch tuần

Lịch tuần 33

Mon, 27/03/2017, 11:11 GMT+7

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017       Tuần 31 (Từ 27/3/2017 đến 2/4/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

27/03/2017

7h30

1h

PHA 

Giao ban trường

 

 

Ông Định

8h30

1h

PHA

Thông qua quy định, chức năng của ACT

 

Ông Định

9h30

1h

PA305

Giao ban phòng

 

 Ông Định

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

28/03/2017

7h30 

Cả ngày

 

Làm việc bình thường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

29/03/2017

8h 

Cả buổi 

PHA 

Họp rà soát kế hoạch mua trang thiết bị, VPP, vật tư phục vụ đào tạo

 

 

Ông Định 

Thứ 5

30/03/2017

9h 

Cả buổi 

HTM 

Hội thảo đề án đào tạo tiến sỹ ngành KTĐ 

 

 

Ông Định 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

31/03/2017

7h30

Cả ngày


Làm việc bình thường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

01/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

02/04/2017