Lịch tuần

Lịch tuần 44

Mon, 12/06/2017, 09:15 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017        Tuần 44 (Từ 12/6/2017 đến 18/6/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 12/6/2017

7h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Ô.Định

 

Cả phòng

 

Thứ 3

13/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Cả phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

 

Cả buổi

PHA

 

Báo cáo giải trình phần mềm quản lý chung

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 4

14/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

13h30

Cả buổi

PHA

Xây dựng chiến lược phát triển Trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

Thứ 5

15/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 6

16/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 7

17/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

18/6/2017