Lịch tuần

Lịch tuần 45

Mon, 19/06/2017, 07:47 GMT+7

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017        Tuần 45 (Từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)

 

Thứ, ngày

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Thứ 2

 19/6/2017

13h30

1h

PHA

Giao ban trường

Ô.Hoàng

 

Ô.Định

8h30

1h

PA305

Giao ban phòng

Ô.Định

 

Cả phòng

 

Thứ 3

20/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

 

Cả phòng

 14h

 Cả buổi

PHA 

Họp báo cáo tự đánh giá 

Ô.Hoàng 

 

 Ô.Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

21/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

 

           

Thứ 5

22/6/2017

9h

Cả buổi

PHA 

Báo cáo chiến lược các đơn vị

 

 Ô.Hoàng

Ô.Định

Thứ 6

23/6/2017

7h30

Cả ngày

 

Làm việc bình thường

 

 

Cả phòng

Thứ 7

24/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

CN

25/6/2017