Tin tức

Họp triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2017

Thu, 28/09/2017, 14:43 GMT+7

Thời gian: 8h ngày 19 Tháng 09 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp A, Cơ sở 1, Trường Đại học Điện lực

Thành phần tham dự: BGH, ĐT, CTHSSV, KTĐBCL, các khoa chuyên môn.

Chủ trì: Ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng

Thư ký: Ông Vũ Văn Định, Trưởng phòng KT&ĐBCL

Nội dung:

Họp triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, thực hiện theo công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghe Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung của việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, các đơn vị tiến hành trao đổi phương án triển khai, đóng góp ý kiến xây dựng mẫu phiếu khảo sát, thầy Hiệu trưởng thống nhất, kết luận và chỉ đạo những nội dung sau:

1. Giao cho Phòng KT&ĐBCL làm đầu mối lập kế hoạch và triển khai tới các khoa chuyên môn thực hiện các công việc khảo sát và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 theo các chuyên ngành đào tạo.

2. Giao cho các Khoa chuyên môn chủ trì thực hiện việc khảo sát theo mẫu phiếu điều tra đã được duyệt và các biểu mẫu tổng hợp số liệu, biểu mẫu báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

3. Các đơn vị liên quan:

- Phòng Đào tạo và Phòng CTHSSV phối hợp lập danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017 gửi về Phòng Khảo thí.

- Các đơn vị khác có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các khoa chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình (nếu có yêu cầu).

Yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện công việc nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết.

Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất, đồng ý với các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h cùng ngày./.