Tin tức

Thông báo về mở tài khoản sinh viên khóa khóa D12

Tue, 31/10/2017, 14:47 GMT+7

     Hiên nay phòng KT&ĐBCL đã tạo tài khoản xong cho tất cả sinh viên khóa D12.

Tên đăng nhập*:  mã sinh viên

Mật khẩu*:             123456

Đề nghị tất cả sinh viên khóa D12 truy cập vào hệ thống svdbcl.epu.edu.vn để thay đổi mất khẩu và quản lý tài khoản của mình