Lịch thi Trắc nghiệm

Thông báo tổ chức thi lại cho các sinh viên bị lỗi không đăng nhập được ( ngày thi 7/3/2020)

Thu, 12/03/2020, 08:00 GMT+7

Phòng Khảo thí thông báo về việc tổ chức thi lại cho các sinh viên có lịch thi ngày 7/3/2020 trên trang sinhvien.epu.edu.vn nhưng không đăng nhập được vào hệ thống thi, cụ thể như sau:

1. Sinh viên lập danh sách gửi về địa chỉ email binhdt@epu.edu.vn với tiêu đề "đăng ký thi lại" cung cấp đủ thông tin như sau:

   + Tên, mã sinh viên.

    + Môn thi

    + Ca thi, phòng thi cũ ngày 7/3/2020

2. Thời hạn gửi danh sách: Đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2020

3. Sau khi có lịch học trở lại sau thời gian nghỉ, phòng KT&ĐBCL sẽ sắp xếp lịch thi lại cho sinh viên. Sinh viên theo dõi lịch thi mới trên trang tài khoản sinhvien.epu.edu.vn