Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D12V2H1701002 D12V2H1 Các công nghệ sản xuất điện
2 D12LTH1-T8202004 D12LTH1-T Kinh tế học đại cương
3 D9CNKTCTXD18206053 D9CNKTCTXD1 Kết cấu Nhà máy Nhiệt điện
4 D11XDCTD8206082 D11XDCTD TT địa chất
5 D9DCN48201059 D9DCN4 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện
6 D10H38201011 D10H3 Kỹ thuật điện cao áp 1
7 D12CNCTM8210003 D12CNCTM Toán cao cấp 3
8 D9DTVT8205022 D9DTVT Mạng thế hệ sau*
9 D11KTDN18208019 D11KTDN1 Phương pháp định lượng trong quản lý kinh tế
10 C14CNPM5203023 C14CNPM Đồ án phát triển phần mềm trên web
11 D11KTDN28208009 D11KTDN2 Kế toán tài chính 1
12 CLC.D12DCN9210003 CLC.D12DCN Toán cao cấp 3
13 D10CNTD28204029 D10CNTD2 Truyền động điện 1
14 C16VHT&MD5301009 C16VHT&MD Hệ thống điện đại cương
15 D12H18206003 D12H1 Vẽ kỹ thuật 1
16 D12KTDN18210002 D12KTDN1 Toán cao cấp 2
17 D9DCN48201056 D9DCN4 Chất lượng điện năng
18 D11H18202004 D11H1 Kinh tế học đại cương
19 D10TDH&DKTB8204029 D10TDH&DKTB Truyền động điện 1
20 CLC.D11DCN9204021 CLC.D11DCN Lý thuyết điều khiển tự động 1-CLC