Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D9DCN18292010 D9DCN1 TT Mạch điện trên máy công cụ (M3)
2 D9H18292005 D9H1 TT sửa chữa đường dây tải điện có U#35kV(DD)