Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D8DCN28201053 D8DCN2 Công nghệ chế tạo thiết bị điện*
2 C13CODT5292002 C13CODT Thực tập nguội cơ bản
3 D8DCN18201053 D8DCN1 Công nghệ chế tạo thiết bị điện*
4 D8DCN38201053 D8DCN3 Công nghệ chế tạo thiết bị điện*
5 C13QTDN15207035 C13QTDN1 Thực hành môn học
6 D10H38292001 D10H3 TT điện cơ bản (D1)