Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D11LTH58201042 D11LTH5 Thực tập tốt nghiệp
2 D13CNPM28210016 D13CNPM2 Giáo dục thể chất 2
3 C16DK&TDH5304017 C16DK&TDH Thực tập thiết kế, lắp đặt tủ điều khiển
4 HL.DAIHOC81818211001 HL.DAIHOC8181 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1
5 D13CODT38211001 D13CODT3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 1
6 D13CNPM18210022 D13CNPM1 Giáo dục quốc phòng 3
7 BSKT-LT1818201027 BSKT-LT181 TT quản lý và vận hành lưới điện phân phối
8 TC.D13H4BLT8210003 TC.D13H4BLT Toán cao cấp 3
9 D13DTVT8211005 D13DTVT Pháp luật đại cương
10 D12DCN&DD8201045 D12DCN&DD Kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp tài liệu
11 D13HTTMDT18210016 D13HTTMDT1 Giáo dục thể chất 2
12 D10CNCTTBD8292011 D10CNCTTBD TT Hàn
13 TC.D13H3BLT8210002 TC.D13H3BLT Toán cao cấp 2
14 D13CNPM58210015 D13CNPM5 Giáo dục thể chất 1
15 D10XDDD&CN8206072 D10XDDD&CN ứng dụng tin học trong xây dựng
16 D13CNPM48210017 D13CNPM4 Giáo dục thể chất 3
17 D13HTTMDT18210020 D13HTTMDT1 Giáo dục quốc phòng 1
18 D12H28206001 D12H2 Cơ học kỹ thuật 1
19 TC.D13H4BLT8210002 TC.D13H4BLT Toán cao cấp 2
20 D13HTTMDT18210021 D13HTTMDT1 Giáo dục quốc phòng 2