Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D8CNTD28204008 D8CNTD2 Điều khiển nhà máy điện*
2 D8DHN8227035 D8DHN Thực tập nhận thức
3 D8H38201036 D8H3 Đồ án Bảo vệ Rơle
4 C13CNPM5203023 C13CNPM Đồ án phát triển phần mềm trên web
5 D11CNPM8203002 D11CNPM Toán rời rạc
6 CLC.D11QLNL9210027 CLC.D11QLNL Tiếng Anh 4
7 D9H38201028 D9H3 Tiếng Anh chuyên ngành (HTĐ)
8 D8TMDT8203057 D8TMDT TT phát triển hệ thống TMĐT
9 CLC.D11H19210027 CLC.D11H1 Tiếng Anh 4
10 D11LTKT1100716 D11LTKT1 Thực tập tốt nghiệp
11 D8H18201032 D8H1 Vận hành Hệ thống điện 2
12 D10XDDD&CN8206082 D10XDDD&CN TT địa chất
13 D9CNCK8206018 D9CNCK Đồ án cơ sở thiết kế máy
14 CLC.D11TCDN9210027 CLC.D11TCDN Tiếng Anh 4
15 D8CODT8206017 D8CODT Đồ án các hệ thống cơ điện tử
16 D11H38210009 D11H3 Hóa học
17 C14CNPM5203029 C14CNPM Lập trình Java
18 CLC.D10DCN9210006 CLC.D10DCN Qui hoạch tuyến tính
19 CLC.D11DCN9210027 CLC.D11DCN Tiếng Anh 4
20 D11LTH48210005 D11LTH4 Phương pháp tính