Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 D9CNTD18292010 D9CNTD1 TT Mạch điện trên máy công cụ (M3)
2 D9H28292005 D9H2 TT sửa chữa đường dây tải điện có U#35kV(DD)
3 D11LTH48201015 D11LTH4 Lý thuyết mạch 2 (HTĐ)
4 D7DHN809096 D7DHN Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CNNL)
5 C14H25292007 C14H2 TT sửa chữa cáp điện lực
6 D9DTVT8205064 D9DTVT TT vi xử lý
7 D10NHIET8292012 D10NHIET TT sửa chữa thiết bị cơ nhiệt (CN )
8 D11LTH58201015 D11LTH5 Lý thuyết mạch 2 (HTĐ)
9 D9H38292005 D9H3 TT sửa chữa đường dây tải điện có U#35kV(DD)