Ngày 9 tháng 8 năm 2018, Nhà trường tổ chức cuộc họp Tổng kết nội dung và đề xuất phương hướng hoạt động theo Báo cáo đánh giá ngoài trường Đại học Điện lực.

           Sau khi nghe Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL trình bày bản tổng hợp những tồn tài và khuyến nghị của Báo cáo đánh giá ngoài trường ĐH Điện lực, các đơn vị tiến hành trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất kế hoạch hành động, Thầy Hiệu trưởng thống nhất, kết luận và chỉ đạo những nội dung tổng kết và đề xuất phương hướng hoạt động theo Báo cáo đánh giá ngoài cụ thể:

1. Công tác quản lý và tổ chức

 • Xây dựng Chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, nhiệm vụ hàng năm cho các lĩnh vực hoạt động, từ đó xây dựng chiến lược phát triển trường;
 • Triển khai Đề án vị trí việc làm để bổ sung vào Chiến lược phát triển trường năm 2018.

2. Chương trình đào tạo

 • Tổ chức cho sinh viên tự chọn chương trình học;
 • Phát triển môn học Khởi nghiệp làm môn học tự chọn và đưa vào các chương trình đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch Kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Hoạt động đào tạo

 • Xây dựng các chương trình liên kết, công nhận tín chỉ quốc tế;
 • Có kế hoạch thu hút sinh viên quốc tế về học tập tại trường để nâng cao thứ hạng của trường;
 • Tăng cường hình thức thi trắc nghiệm, thi thuyết trình.

4. Người học

 • Đưa đề cương chi tiết học phần, đề cương môn học lên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo của trường để sinh viên có thể xem và tham khảo;
 • Các khoa thành lập Ban cố vấn học tập luôn thường trực tại VP Khoa để tư vấn và giải đáp thắc mắc của SV;
 • Bổ sung nhân lực cho Tổ Y tế thuộc phòng HCQT;
 • Thành lập Trung tâm xúc tiến việc làm.

5. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ:

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN, định hướng về KHCN;
 • Tăng tỷ lệ đăng ký đề tài NCKH;
 • Từng bước nâng cao yêu cầu về tỷ lệ bài báo quốc tế/bài báo chuẩn trong việc tính chế độ lương thu hút;
 • Tăng cường chi cho các đề tài NCKH có tính ứng dụng cao; đặc biệt chi hỗ trợ cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên;
 • Đẩy mạnh tăng nguồn thu bên ngoài qua dịch vụ NCKH;
 • Tổ chức hướng dẫn cho GV, CBCNV toàn trường đăng ký bằng sáng chế.
 • Rà soát lại quy chế hoạt động HTQT và đối ngoại của Trường.

6. Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác:

 • Hoàn thiện quy hoạch CS2;
 • Rà soát lại kế hoạch về xây dựng cơ bản, kế hoạch trung hạn, hàng năm trên cơ sở đó để cân đối vốn.

7. Tài chính và quản lý tài chính:

 • Rà soát kế hoạch chiến lược tài chính dài hạn, trung hạn, hàng năm trên cơ sở đó để cân đối vốn.

Các đơn vị rà soát các mục tiêu, giải pháp, kế hoạch hoạt động của đơn vị mình, căn cứ vào nội dung nêu trên để điều chỉnh và thông qua Hội đồng trường.

Chia sẻ: