Kết quả đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực

STT Nội dung Ghi chú
1 Nghị quyết vv thẩm định KQĐGCLGD Trường ĐHĐL 2013-2017 (Chu kỳ 1) Link Download
2 Nghị quyết thẩm định KDCLGD CTĐT Ngành Điện tử viễn thông Link Download
3 Nghị quyết thẩm định KDCLGD CTĐT Ngành Kế Toán Link Download
4 Nghị quyết thẩm định KDCLGD CTĐT Ngành Công nghệ KTĐ - Điện tử Link Download
5 Nghị quyết thẩm định KDCLGD CTĐT Ngành Quản lý công nghiệp Link Download
6 Nghị quyết thẩm định KDCLGD CTĐT Ngành Tài chính - Ngân Hàng Link Download
7 Nghị quyết thẩm định KDCLGD CTĐT Ngành Quản trị kinh doanh Link Download