Kế hoạch khảo sát

STT Nội dung Ghi chú
Năm 2020
1 Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan năm Link Download
Năm 2022
1 Quy định công tác khaot sát lấy ý các bên liên quan về chất lượng đào tạo Link Download
2 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan Link Download