STT Nội dung Ghi chú
1 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Tài chính ngân hàng Link Download
2 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông Link Download
3 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán Link Download
4 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Link Download
5 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Link Download
6 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử Link Download
7 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Link Download
8 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin Link Download
9 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh Link Download

Chia sẻ: