Kế hoạch ĐBCL

Kế hoạch đảm bảo chất lượng các năm học

STT Nội dung Ghi chú
1 Kế hoạch ĐBCL năm 2021-2022 Link Download
2 Kế hoạch ĐBCL năm 2022-2023 Link Download
3 Kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT sau đánh giá ngoài 2022 Link Download