Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và Tên

Chức danh

Địa chỉ mail

1

TS. Doãn Thanh Bình

Phó trưởng phòng phụ trách

binhdt@epu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Đăng Bộ

Phó trưởng phòng

bond@epu.edu.vn

3

ThS. Trần Nam Dương

Giảng viên

duongtn@epu.edu.vn

4

ThS. Lương Tuấn Anh

Chuyên viên

tuananh.dhdl.hn@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Vân Anh

Cán sự

anhvn88@epu.edu.vn

6

ThS. Dư Quang Trung

Chuyên viên

trungdq@epu.edu.vn

7

ThS. Cù Thị Sáng

Giảng viên

sangct@epu.edu.vn