Giới thiệu chung

Giới thiệu về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tên chính thức: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục

Tên Tiếng Anh: Examinations And Quality Assurance Department

Trụ sở: Phòng A305 – Trường Đại học Điện lực - Số 235 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội

Điện thoại: 0422185680

Email: ktkd@epu.edu.vn

Lịch sử hình thành: Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng được thành lập theo Quyết định số 440/QĐ- ĐHĐL ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.