STT Nội dung Ghi chú
1 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh Link Download
2 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử Link Download
3 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quản lý công nghiệp Link Download
4 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông Link Download
5 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin Link Download
6 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Link Download
7 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Link Download
8 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Link Download
9 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán Link Download
10 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Tài chính ngân hàng Link Download

Chia sẻ: