STT Nội dung Ghi chú
1 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng Link Download
2 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Quản lý năng lượng Link Download
3 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kiểm toán Link Download
4 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Thương mại điện tử Link Download
5 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Link Download
6 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng Link Download
7 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật nhiệt Link Download
8 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật và Điều khiển tự động khóa Link Download

Chia sẻ: