STT Nội dung Ghi chú
Năm 2018
1 Kết quả KSSV tại thời điểm tốt nghiệp - khóa D9 Khối Kinh tế 2018 Link Download
Năm 2019
2 Kết quả KSSV tại thời điểm tốt nghiệp - khóa D10 Khối Kinh tế 2019 Link Download
Năm 2020
3 Kết quả KSSV tại thời điểm tốt nghiệp - khóa D11 Khối Kinh tế 2020 Link Download
Năm 2021
4 Kết quả KSSV tại thời điểm tốt nghiệp - khóa D12 Khối Kinh tế 2021 Link Download
Năm 2022
5 Kết quả KSSV tại thời điểm tốt nghiệp - khóa D13 Khối Kinh tế 2022 Link Download

Chia sẻ: