STT Nội dung Ghi chú
Năm 2018
1 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2018 Link Download
2 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2018 Link Download
3 Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm Link Download
Năm 2019
4 Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm Link Download
Năm 2020
5 Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm Link Download
Năm 2021
6 Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm Link Download
Năm 2022
7 Kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm Link Download
8 Danh sách sinh viên phản hồi Link Download

Chia sẻ: