Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại học Điện lực  thực hiện công khai các báo cáo năm học 2019-2020 như sau:

1. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Download

2. Công khai thông tin tài chính

Download

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất

Download

4. Công khai thông tin đội ngũ GV cơ hữu

Download

Chia sẻ: