TÀI LIỆU THAM KHẢO

Stt Nội dung   Ghi chú  
1 Tài  liệu về đảm bảo chất lượng (dành cho khóa đào tạo kiểm định viên)  
2 Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD và CTĐT  
3 Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục và hướng dẫn  
4 Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng  
5 Bài báo về xây dựng ma trận chuẩn đầu ra  
6 John Heywood - Research and Development in Curriculum and Instruction (2005)  
7 Mẫu đề cương chi tiết học phần  
8 Mẫu hướng dẫn XD ma trận CĐR (ĐH KTQD)  
9 Mẫu mô tả chương trình đào tạo  
10 Slide bài trình bày về phát triển CTĐT  
11 Tài liệu tập huấn phát triển CTĐT theo CĐR - phát triển chương trình dạy học  
12 Tài liệu tập huấn phát triển CTĐT theo CĐR - QUy trình PDCA  
13 Tài liệu tập huấn phát triển CTĐT theo CĐR - Slide bài giảng  
14 Tài liệu trình bày về phát triển, bảo đảm chương trình đào tạo  
15 Xây dựng chiến lược bảo đảm chất lượng  
16 Tài liệu tập huấn TĐG CSGD - Hướng dẫn  
17 Tài liệu tập huấn TĐG CSGD - Mẫu thực hành  
18 Tài liệu tập huấn TĐG CSGD - Quan điểm tiếp cận  
19 Tài liệu tập huấn TĐG CSGD - Ví dụ tiêu chuẩn 1  
20 Kết quả đánh giá ngoài ĐTVT  
21 Kết quả đánh giá ngoài Kế toán  
22 Kết quả đánh giá ngoài KTĐ  
23 Kết quả đánh giá ngoài QLCN  
24 Kết quả đánh giá ngoài QTKD  
25 Kết quả đánh giá ngoài TCNH  
26 Nghị quyết ĐTVT  
27 Nghị quyết Kế toán  
28 Nghị quyết KTĐ  
29 Nghị quyết QLCN  
30 Nghị quyết QTKD  
31 Nghị quyết TCNH  
32 Tập huấn Tự đánh giá CTĐT. Hướng dẫn minh chứng  
33 Tập huấn tự đánh giá CTĐT. Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí

Chia sẻ: